23
so, zář
A- A A+

Zprávy z úřadu

 • Informace o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce a nákladů na provoz obecního systému dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech za rok 2022

  26-04-2023 10:56:43
  Vlastní produkce odpadu za IČO Základní výsledky odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2022
 • Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2022

  27-01-2023 12:16:25
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol   Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).   2. Počet provedených kontrol V roce 2022 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.   3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti V rámci dozorové činnosti odboru vnitřních věcí, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení, byly kontrolovány následující činnosti:   a) vedení matričních knih a sbírek listin b) souhlasné prohlášení o určení otcovství c) prohlášení o druhém jménu d) žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru e) osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevního sňatku f) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství g) oznámení o vrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství h) prohlášení manželů o příjmení dle ust. § 661 odst. 2 občanského zákoníku i) podklady pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně j) duplikáty matričních dokladů a povolení nahlížet do matričních knih k) doslovné výpisy z matričních knih l) potvrzení ze sbírky listin m) dodatečné záznamy a změny do matrik n) matriční doklady vydané pro použití v cizině  o) vidimace a legalizace p) evidence matričních tiskopisů a způsob jejich likvidace  V rámci provedených kontrol v matričních obvodech byl zjištěn nesoulad v zápise matriční knihy narození, v záznamech a opravách před podpisem nebyl proveden zápis o určení otcovství. Žádost o uzavření manželství mimo místo a dobu stanovenou obcí, neobsahovala povinné údaje podle § 12, zákona o matrikách. V matriční knize manželství byl chybně zapsán tvar připojovaného příjmení, navíc bylo uvedeno rodné číslo státní občanky Slovenska, které nebylo prověřeno. V matriční knize manželství bylo dále chybně uvedené místo matriční události a bylo opraveno pouze v matriční knize psané ručně, oprava nebyla provedena v matriční knize vedené počítačovou technikou. U zápisů svědků, cizích státních příslušníků, bylo v matriční knize uvedeno navíc rodné číslo i místo narození. V rozhodnutí o změně jména byla chybně vyznačena právní moc.  V ověřovací knize jsou neoprávněně uváděny osobní údaje, chybí vyčíslit počet stran, které obsahuje vidimovaná listina a počet stran, které byly ověřeny a počet legalizovaných podpisů. U některých ověřovacích knih nebyly doplněny aktuální názvy sloupců v ověřovací knize.   Ve všech  případech byly kontrolované subjekty vyzvány k bezpodmínečnému dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále k dodržování vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace o kontrolní činnosti odboru dopravy za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  26-01-2023 09:08:06
  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad, odbor dopravy, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022.  V roce 2022 nebyly prováděny kontroly podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na plnění uložených povinností provozovatelům stanic měření emisí.
 • Informace o kontrolní činnosti finančního odboru za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

  25-01-2023 16:50:48
  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 obecné informace   o výsledcích provedených kontrol v roce 2022. Finanční odbor v roce 2022 provedl 16 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěná pochybení: Nedodržení postupů účtování, chybné stanovení okamžiku účetního zápisu, nepoužití dohadných účtů, chybné vyplácení jízdného, stravné vyplaceno v chybné výši, chybné zařazení nákladů organizace, není účtováno o zálohových fakturách, nezveřejnění smlouvy (objednávky, faktur) v registru smluv, nedodržení termínu uveřejnění smlouvy, nevytvoření plánu inventur, nestanovení inventarizačních identifikátorů, nesestavení inventarizační zprávy, porušení zákona o finanční kontrole – souběh funkce příkazce operace a správce rozpočtu, chybné ocenění a účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Počet sankcí: 0
 • Informace o kontrolní činnosti stavebního úřadu za rok 2022 podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

  25-01-2023 12:48:00
  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách. Období: 1.1.2022 – 31.12.2022 Oblast kontrol: § 33b zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a § 171 stavebního zákona Předmět kontrol: splnění standardů kvality bydlení jiného než obytného prostoru a splnění požadavku, zda je rozestavěná stavba prováděna v souladu s vydaným povolením Vymezení kontrolovaných osob: fyzické osoby (žadatelé o příspěvek na bydlení) a fyzické osoby (stavebníci). Počet kontrol:                            1 Požadavky splněny:                  0 Požadavky nesplněny:              1 Pozn.: další kontrolní činnost stavebního úřadu je prováděna dle § 133 stavebního zákona, kontrolní řád se v tomto případě nepoužije Strakonice dne 6.1.2023   Ing. Jaromír Zeman vedoucí stavebního úřadu
 • Informace o kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2022 dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

  20-01-2023 09:18:34
  Městský úřad Strakonice, obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu v roce 2022 celkem 128 kontrol ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sledujících, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Výkon kontroly se řídil ust. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo 11 pokut v blokovém řízení v celkové částce  12.000,00 Kč a 3 pokuty ve správním řízení v celkové částce 15.000,00 Kč. Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil živnostenské oprávnění 1 podnikatelskému subjektu z důvodu nesplnění povinnosti podnikatele spočívající v prokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Při výkonu dozorové činnosti živnostenský úřad úzce spolupracoval s Českou obchodní inspekcí – Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích, dále pak s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočina, Okresní správou sociálního zabezpečení Strakonice, Policií ČR, Krajskou hygienickou stanicí – územní pracoviště Strakonice a ostatními orgány státní správy. Pracovníci Obecního živnostenského úřadu Strakonice se v roce 2022 opět zapojili  do  plánované akce (kontrola zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let), kterou organizovali strakoničtí policisté za účasti dalších orgánů státní správy.
 • Informace o kontrolní činnosti odboru životního prostředí, za rok 2022 podle zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  17-01-2023 12:03:29
  V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022. V roce 2022 bylo provedeno 12 kontrol v souladu s § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), zaměřené na dodržování vodního zákona: povolení k odběru podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, likvidace odpadních vod, dohled nad vodními díly. V roce 2022 byla provedena 1 kontrola v souladu s § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), jejíž předmětem bylo dodržování povinností původce odpadů vyplývající z ustanovení § 15 zákona o odpadech a zapojení se do obecního systému odpadového hospodářství umožněného § 59 zákona o odpadech.  
 • Svoz bioodpadu v roce 2023

  09-01-2023 06:22:04
  Jako každoročně Vám přinášíme aktuální informace o sběru bioodpadů v loňském roce a jejich svozu v roce 2023. Nastavená frekvence svozu se nám již osvědčila, proto ji nebudeme měnit ani v roce 2023. V zástavbě rodinných domů bude probíhat svoz od března do listopadu jako obvykle, tedy každý týden a v zimním období  pak 1 x za 14 dní v liché týdny. Pokud nám to klimatické podmínky umožní, bude svoz v zimním období prováděn dle níže uvedeného harmonogramu. V případě, že by hrozilo nebezpečí poškození svozových nádob či nepřístupnost lokalit, bude svoz přizpůsoben. Svoz ze sídlišť a bytových domů bude také pokračovat dle zavedeného systému, tj. celoročně 1 x za 14 dní.   Pravidelný svoz bioodpadů z nádob rozmístěných po městě se pro nás všechny stal již samozřejmostí.  Svezené množství bioodpadů zároveň vypovídá i o vaší ochotě k jejich vytřídění a odklonění tak ze směsného komunálního odpadu. Pro vaši představu uvádíme, že jsme se v loňském roce přiblížili již hranici 2000 t svezeného bioodpadu, což je hodnota, kterou předpokládal projekt při nastavování systému jejich svozu.   Zde uvádíme termíny svozu v roce 2023:   Leden   -              2.1.-5.1., 16.1.– 19.1., 30.1.-2.2. Únor     -              13.2.-16.2., 27.2.-2.3. Březen -              6.3.-9.3., 13.3.-16.3., 20.3.-23.3., 27.3.-30.3. Duben  -              3.4.-6.4., 10.4.-13.4., 17.4.-20.4., 24.4.-27.4. Květen -              1.5.-4.5., 8.5.-11.5., 15.5.-18.5., 22.5.-25.5., 29.5.-1.6. Červen -              5.6.-8.6., 12.6.-15.6., 19.6.-22.6., 26.6.-29.6. Červenec-           3.7.-6.7., 10.7.-13.7., 17.7.-20.7., 24.7.-27.7., 31.7.-3.8. Srpen    -              7.8.-10.8., 14.8.-17.8., 21.8.-24.8., 28.8.-31.8. Září        -              4.9.-7.9., 11.9.-14.9., 18.9.-21.9., 25.9.-28.9. Říjen     -              2.10.-5.10., 9.10.-12.10., 16.10.-19.10., 23.10.-26.10, 30.10.-2.11. Listopad-             6.11.-9.11., 13.11.-16.11., 20.11.-23.11., 27.11.-30.11.    Prosinec-            4.12.-7.12., 18.12.-21.12., 1.1.-4.1.2024, 15.1.-18.1.2024, 29.1.-1.2.2024   Svoz z jednotlivých ulic bude probíhat jako doposud a to následovně:     Den Ulice Pondělí B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská  Úterý 5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská,  Čelakovského, Družstevní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo  nábřeží    Středa   Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, Kosatcová, Krále J. z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Lipová, Máchova, Mikoláše Alše, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A.B. Svojsíka, Pomněnková, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Sv. Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Větrolamu, U Vrbiček, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova  Čtvrtek   Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, Mezi Lesy, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického     Správným tříděním bioodpadu dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a tím i úspoře finančních nákladů za likvidaci odpadů na skládce. Znovu připomínáme, co je vhodné ke kompostování: většina rostlinného odpadu ze zahrádky - celé rostliny a jejich zbytky, košťály, listí, tráva,   plevel, seno, sláma, štěpka (zbytky po ořezu stromů a keřů rozdrcené na velikost max. do 5 cm), kůra většina organických odpadů z domácnosti - květiny, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z jižního ovoce jsou snadno náchylné k plesnivění, proto sem patří pouze v omezeném množství), kávové sedliny, včetně papírových filtrů, čajové sáčky, popel ze dřeva, piliny, hobliny, vaječné skořápky (nejlépe rozdrcené, protože se hůře rozkládají), podestýlka býložravých domácích zvířat (např. od křečka) V žádném případě prosím nevhazujte bioodpad do speciálních nádob v igelitových sáčcích!!!   Radka Mrkvičková Odbor životního prostředí
 • Zimní údržba města

  21-10-2022 07:55:16
 • Vítání občánků

  11-02-2021 08:28:44
  Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků? Vítání občánků město Strakonice z důvodu aktuální epidemiologické situace nekoná. Je však stále na základě Vašich zaslaných žádostí vyplácena částka ve výši 5.000 Kč. O termínu a čase vyplácení této částky budou rodiče včas informováni, proto nadále i přes nekonání slavnostního obřadu žádosti přijímáme (osobně nebo  na adrese MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2).   Právo na vyplacení této částky vzniká, má-li matka dítěte v době jeho narození trvalý pobyt ve Strakonicích (vyjma místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny Velké náměstí 2) a nemají-li rodiče dítěte vůči městu Strakonice nesplněné povinnosti peněžité i nepeněžité povahy. Je-li matka cizinka, vztahuje se podmínka trvalého pobytu ve Strakonicích (mimo sídlo ohlašovny) současně na matku i otce dítěte. Dále musí být dítě v době konání obřadu v péči rodičů. Částka 5 000 Kč bude vyplacena, požádají-li rodiče dítěte o její vyplacení nejpozději do 1 roku věku dítěte.   Vzhledem k aktuální situaci (COVID-19) Vás prosíme o sledování našich webových stránek www.strakonice.eu. Zde najdete aktuální informace ohledně konání vítání občánků.   Máte další otázky? Kontaktujte nás:   Hana Sellnerová, oddělení matrik tel.:      383 700 220 email:   hana.sellnerova@mu-st.cz sídlo:    Velké náměstí 2, Přízemí, číslo dveří 1008

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.